Loading...
Višekanalni marketing2021-03-30T08:56:46+00:00

VIŠEKANALNI (MULTICHANNEL) MARKETING

Agentiusov model višekanalnog marketinga je baziran na kontinuiranom mjerenju uspješnosti pri čemu je jedan od ključnih čimbenika uspjeha zajednički rad Agentiusa i klijenta na definiranju aktivnosti, sadržaja i ciljeva koje treba ostvariti kroz višekanalne kampanje. Pri izradi višekanalne strategije, Agentius s klijentom kontinuirano surađuje u 6 faza višekanalnog nastupa na tržištu sa stalnim fokusom na kontinuirano mjerenje rezultata.

1. BRIEF

Prilikom definiranja višekanalne kampanje izuzetno je važno precizno definiranje ciljnih skupina, prema kojima je kampanja usmjerena, i ciljeva koje se višekanalnom kampanjom žele postići. Ponekad je potrebno više iteracija dok se ne iskristaliziraju konačni ciljevi, no vrijeme posvećeno izradi briefa nikada nije uzaludno. Što je kvalitetnije napravljen brief, to su veće šanse da će višekanalna kampanja polučiti izvrsne rezultate.

2. IZRADA IDEJNOG KONCEPTA

Tijekom izrade idejnog koncepta definiraju se ključne poruke i kanali kroz koje će se pojedina ključna poruka komunicirati prema definiranoj ciljnoj skupini. Dodatno, precizira se i frekvencija kojom će se pojedine ključne poruke ponavljati, ili nadograđivati, u pojedinom kanalu tijekom trajanja višekanalne kampanje.

3. ISPITIVANJE NAVIKA CILJNE SKUPINE

Kako bi izbjegli zamku da višekanalnu kampanju ne dizajniramo na osnovu internih pretpostavki tvrtke, koje ne trebaju nužno uvijek biti točne, u sklopu pripreme višekanalanih kampanja uvijek radimo istraživanja navika ciljnih skupina.

Tri su glavna razloga zašto provodimo istraživanja:

 • Uvidom u digitalne, prepisivačke, druge navike i sklonosti ciljne skupine možemo steći komparativnu i konkurentsku prednost na tržištu
 • Klijentove pretpostavke o ciljanim skupinama ne moraju biti točne što višekanalnu kampanju može učiniti neuspješnom jer se njom ne adresiraju potrebe ciljane skupine već pretpostavke pojedinca ili kompanije
 • Dizajn višekanalnih kampanja se ne može uspješno napraviti bez provjere ulaznih parametara koje daje klijent.

Metode koje u Agentiusu koristimo su:

 • UPITNICI ili ANKETE
 • FOKUS GRUPE
 • DUBINSKI INTERVJUI
 • OBSERVACIJE KORISNIČKOG ISKUSTVA
 • TESTIRANJA

4. IZRADA PROVEDBENOG RJEŠENJA

Bez dobro pripremljenog projektnog plana, i najbolji brief i najbolji idejni koncepti neće biti uspješni. U sklopu izrade provedbenog rješenja jasno se definiraju odgovornosti u projektu, ciljevi, budgeti, rokovi i sve ostale sastavnice koje su potrebne da neki projekt uspješno zaživi i u konačnici bude uspješan. Kvalitetno definiranje provedbenog rješenja je preduvjet kvalitetne kampanje, kojom se kontinuirano upravlja i gdje je mogućnost pogreške ili krive interpretacije svedena na minimum.

5. PROVEDBA KAMPANJE

Nakon što je:

 • napravljen kvalitetan brief
 • izrađen idejni koncept
 • ispitane navike ciljne skupine
 • napravljen projektni plan

pristupa se testiranju provedbenog rješenja na relevantnom uzorku ciljne skupine. Ovisno o rezultatu testiranja, po potrebi se REDIZAJNIRA ili MODIFICIRA provedbeno rješenje s ciljem ispunjenja postavljenih ciljeva. Nakon uspješno provedenog testiranja, gdje su Agentius i klijent zadovoljni s rezultatima testiranja provedbenog rješenja, pokrećemo višekanalnu kampanju. Kampanju postavljamo na ugovorene web platforme (postojeće ili nove platforme za edukaciju/komunikaciju, društvene mreže…) te se promovira kroz definirane kanale komunikacije (E-mail, telefon, društvene mreže, edukativna platforma….)

6. MJERENJE UČINKA

Najveća prednost digitalnih kanala je mjerljivost. Agentius, u prethodno dogovorenim intervalima i formatima izvještaja, kontinuirano izvješćuje klijenta o rezultatima kampanje s preciznim analizama svakog od korištenih kanala.  Kontinuiranim nadgledanjem uspješnosti svakog od kanala, omogućuju se brze promjene u samim kampanjama s ciljem povećanja efikasnosti kampanje.